// you’re reading...

Ilonggo & Filipino

I am the Bread of Life (English / Tagalog / Ilonggo)

ENGLISH (AMERICAN)

Jesus said to them,
“I am the bread of life.
He who comes to Me
shall never hunger,
and he who believes in Me
shall never thirst.”
– John 6:35

 

Scripture taken from
the New King James Version.
Copyright © 1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by permission.
All rights reserved.

 
for the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
– Romans 14:17

But food does not commend us to God; for neither if we eat are we the better, nor if we do not eat are we the worse.
– 1 Corinthians 8:8

so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.
– Hebrews 9:28

 

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
– John 3:16

 
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.
– Ephesians 2:8-9

 
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
– Romans 6:23

 

 
For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect.
– 1 Corinthians 1:17

For there is one God and one Mediator between God and men, the man Christ Jesus,
– 1 Timothy 2:5

My little children, these things I write to you, that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.
– 1 John 2:1

 

Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in heaven.
– Matthew 23:9

should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living?
– Isaiah 8:19b

Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer.
– 2 Corinthians 5:16

 

when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,
– Hebrews 1:3c

So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”
– Acts 16:31

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
– Acts 4:12

TAGALOG (FILIPINO)

Sa kanila’y sinabi ni Jesús,
Ako ang tinapay
ng̃ kabuhayan:
ang lumalapit sa akin
ay hindi magugutom,
at ang sumasampalataya sa akin
kailan ma’y hindi mauuhaw.
– Juan 6:35

 

Bible quotations taken from
the Tagalog Bible
© 1982 by the Philippine Bible Society.
Used by permission.

 

Sapagka’t ang kaharian ng̃ Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espíritu Santo.
– Mg̃a Taga Roma 14:17

Datapuwa’t ang pagkain ay hindi magtata-guyod sa atin sa Dios: ni hindi tayo masama, kung tayo’y di magsikain; ni hindi tayo lalong mabuti, kung tayo’y magsikain.
– 1 Mg̃a Taga Corinto 8:8

Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mg̃a kasalanan ng̃ marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng̃ mg̃a nagsisi-paghintay sa kaniya.
– Mg̃a Hebreo 9:28

 

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng̃ Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng̃ búhay na walang hanggan.
– Juan 3:16

Sapagka’t sa biyaya kayo’y nang̃aligtas sa pamamagitan ng̃ pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng̃ Dios; Hindi sa pamamagitan ng̃ mg̃a gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.
– Mg̃a Taga Efeso 2:8-9

Sapagka’t ang kabayaran ng̃ kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng̃ Dios ay búhay na walang hanggan kay Cristo Jesús na Pang̃inoon natin.
– Mg̃a Taga Roma 6:23

 

Sapagka’t hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mang̃aral ng̃ evangelio: hindi sa karununan ng̃ mg̃a salita baka mawalan ng̃ kabuluhan ang krus ni Cristo.
– 1 Mg̃a Taga Corinto 1:17

Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mg̃a tao, ang taong si Cristo Jesus,
– 1 Timoteo 2:5

Mumunti kong mg̃a anak, ang mg̃a bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo’y huwag mang̃agkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid:
– 1 Juan 2:1

 

 
At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa lang̃it.
– Mateo 23:9

hindi ba marapat na sanggunian ng̃ bayan ang kanilang Dios? dahil baga sa mg̃a buháy ay sasangguni sila sa mg̃a patay?
– Isaias 8:19b

Kaya ng̃a mula ng̃ayon ay hindi namin nakikilala ang sinoman ayon sa laman: bagama’t nakilala namin si Cristo ayon sa laman, ng̃uni’t sa ng̃ayo’y hindi na namin nakikilala siyang gayon.
– 2 Mg̃a Taga Corinto 5:16

 

 
nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng̃ mg̃a kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng̃ Karang̃alan sa kaitaasan;
– Mg̃a Hebreo 1:3c

At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Pang̃inoong Jesús, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.
– Mg̃a Gawa 16:31

At sa kinino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mg̃a tao, na sukat nating ikaligtas.
– Mg̃a Gawa 4:12

HILIGAYNON (ILONGGO)

Si Jesus nagsiling sa ila,
“Ako amo ang tinapay
nga nagahatag sang kabuhi;
ang nagakari sa akon
indi paggutumon,
kag ang nagatoo sa akon
indi na gid paguhawon.”
– Juan 6:35

 

Bible quotations taken from
the Hiligaynon Bible
© 1982 by the Philippine Bible Society.

 

 
Kay ang ginharian sang Dios indi pagkaon kag pag-inum kondi pagkamatarung kag paghidait kag kalipay sa Espiritu Santo;
– Mga Taga-Roma 14:17

Ang pagkaon indi makapahamuut sa aton sa Dios. Kon indi kita magkaon indi kita maglain, kag kon kita magkaon indi kita mamaayo pa.
– 1 Mga Taga-Corinto 8:8

subong man si Cristo, nga nahalad sing makaisa sa pagdala sang mga sala sang madamu, magapahayag sa ikaduha, nga walay kalabtanan sa sala kondi sa pagluwas sang mga nagahulat sing makugihon sa iya.
– Mga Hebreo 9:28

 

Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.
– Juan 3:16

Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios— indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal.
– Mga Taga-Efeso 2:8-9

Kag ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.
– Mga Taga-Roma 6:23

 

Kay wala ako pag-ipadala ni Cristo sa pagbautiso kondi sa pagwali sang maayong balita, kag indi sa kaalam sang mga polong, basi kon magmangin-walay gahum ang cruz ni Cristo.
– 1 Mga Taga-Corinto 1:17

Kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus,
– 1 Timoteo 2:5

Mga anak ko, nagasulat ako sa inyo sini agud nga indi kamo makasala; apang kon ang bisan sin-o makasala, may mananabang kita upud sa Amay, si Jesu-Cristo nga matarung;
– 1 Juan 2:1

 

Kag dili kamo magtawag nga amay bisan kay sin-ong tawo sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang yara sa langit.
– Mateo 23:9

indi bala magpamangkot ang katawohan sa ila Dios? Tungud sa mga buhi magpa-mangkot bala sila sa mga patay?
– Isaias 8:19b

Busa kutub karon wala kami nagakilala sa tawo sono sa unud; bisan si Cristo nakilala namon sono sa unud, walay sapayan karon wala na kami nagakilala sa iya sing subong.
– 2 Mga Taga-Corinto 5:16

 

 
Sang nahimo niya ang pagtinlo sang mga sala, naglingkod sia sa too sang Pagkahalangdon sa hitaas,
– Mga Hebreo 1:3c

Kag nagsabat sila, “Magtoo kay Ginoong Jesus, kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay.”
– Mga Binuhatan 16:31

Kag walay kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban, kay walay iban nga ngalan sa idalum sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya kinahanglan kita maluwas.
– Mga Binuhatan 4:12

 

 

Read more and about how “The bread of life does not change”.

 

 

VISIT OUR PAGES OF
Fascinating Reading of the Holy Bible For Roman Catholics…

 

 

Archives

Ministry Partners

The Shepherding Movement: A Biblical Response
Eshcol Valley Ministries

Topic Menus

ListSelectPages
ExploreMainGifts

Original Homepage

Visit Us On Facebook