// you’re reading...

Ilonggo & Filipino

Ginahigugma ka sang Dios!

by Theodore Wright.
 
This page is in the Philippine dialect of Ilonggo / Hiligaynon. See also similar page in English.
Bible quotations taken from “Ang Bag-ong Katipan sa King James Version”. Used by permission.

 

MAGTOO SA GUGMA SANG DIOS…

Sa sini amo ang gugma, indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya Anak nga katumbasan sang aton mga sala.
-1 JUAN 4:10

Sa iya may pagtubos kita paagi sa iya dugo, nga amo ang kapatawaran sang aton mga paglapas, suno sa kamanggaran sang iya bugay;
-EFESO 1:7

 

 

KON MAGTOO KA, NIYAN HIGUGMA-ON MO ANG DIOS

Nagahigugma kita sa iya, kay sia nag-higugma sa aton sing una.
– -1 JUAN 4:19

Busa magmanug-ilog kamo sang Dios, subong nga mga anak nga hinigugma, Kag maggawi sa gugma, subong nga si Cristo man naghigugma sa aton kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungud sa aton, nga dolot kag halad nga maamyon sa Dios.
-EFESO 5:1-2

 

KON MAGTOO KA, NIYAN HIGUGMA-ON MO ANG IBAN NGA TAWO

Mga hinigugma, kon ang Dios naghigugma gid sa aton, kita man dapat maghigugmaanay.
-1 JUAN 4:11

Ang tagsatagsa nga nagatoo nga si Jesus amo ang Cristo nangin-anak sang Dios, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa ginikanan naga-higugma sa anak.
-1 JUAN 5:1

kag magmainayohon kamo ang isa sa isa, malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo nagpatawad sa inyo.
-EFESO 4:32

 

KON MAGTOO KA, NIYAN INDI KA BASOLON SANG IMO KONSYENSYA

Kon ang aton tagipusoon nagtagudili sa aton; kay ang Dios daku pa sa aton mga tagipusoon, kag nakakilala sia sang tanan nga butang. Mga hinigugma, kon ang aton mga tagipusoon wala naga-tagudili sa aton, may pagsalig kita sa atubangan sang Dios;
-1 JUAN 3:20-21

Kay mga binuhatan niya kita, nga gintuga kay Cristo Jesus nga sa mga buhat nga maayo, nga gin-aman nga daan sang Dios, agud nga maggawi kita sa ila.
-EFESO 2:10

 

MAGTOO SA ANAK SANG DIOS, NGA SI GINOONG JESUCRISTO, KAG MALUWAS KA

Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.
-JUAN 3:16

Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios: Indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal.
-EFESO 2:8-9

 

Nagatoo ka bala kag nagasalig kay Jesus?

 

MAGPANGAMUYO SA DIOS KAG MAGPANGAYO KAY JESUS NGA MAGLUWAS SA IMO!

Apang sa kadam-an nga nagbaton sa Iya, nga nagtoo sa Iya ngalan ginhatagan sila Niya sing gahum sa pagkamangin-anak sang Dios;
– JUAN 1:12

 

 

VISIT OUR PAGES OF
Fascinating Reading of the Holy Bible For Roman Catholics…

 

 

Archives

Ministry Partners

The Shepherding Movement: A Biblical Response
Eshcol Valley Ministries

Topic Menus

ListSelectPages
ExploreMainGifts

Original Homepage

Visit Us On Facebook